diumenge, 12 de juny de 2016

Màximes dèlfiques
Klee 1929001. Επου θεω Follow God                                     Segueix Déu
002. Νομω πειθου Obey the law                                  Obeeix la llei
003. Θεους σεβου Worship the Gods                            Reverencia els déus
004. Γονεις αιδου Respect your parents                       Respecta els pares
005. Ηττω υπο δικαιου Be overcome by justice                  Posa la justícia damunt teu         
006. Γνωθι μαθων Know what you have learned          Sàpigues el que has après
007. Ακουσας νοει Perceive what you have heard        Verifica el que has sentit
008. Σαυτον γνωθι Know yourself                                Coneix-te a tu mateix
009. Γαμειν μελλε Intend to get married                      Procura casar-te
010. Καιρον γνωθι Know your opportunity                   Copsa la teva oportunitat
011. Φρονει θνητα Think as a mortal                            Pensa com a mortal
012. Ξενος ων ισθι If you are a stranger act like one     Quan siguis estranger, comporta't com a tal
013. Εστιαν τιμα Honor the hearth                             Honora la llar
014. Αρχε σεαυτου Control yourself                              Controla't
015. Φιλοις βοηθει Help your friends                            Ajuda els teus amics
016. Θυμου κρατει Control anger                                  Domina la còlera
017. Φρονησιν ασκει Exercise prudence                          Exerceix la prudència
018. Προνοιαν τιμα Honor providence                           Honora el destí
019. Ορκω μη χρω Do not use an oath                          No utilitzis un jurament
020. Φιλιαν αγαπα Love friendship                               Estima l'amistat
021. Παιδειας αντεχου  Cling to discipline                           Manten-te en la disciplina
022. Δοξαν διωκε Pursue honor                                   Cerca l'honor
023. Σοφιαν ζηλου Long for wisdom                             Deleix-te per la saviesa
024. Καλον ευ λεγε Praise the good                                Lloa el bé
025. Ψεγε μηδενα Find fault with no one                     No trobis defectes en ningú
026. Επαινει αρετην Praise virtue                                     Lloa la virtut
027. Πραττε δικαια Practice what is just                         Fes el que és just
028. Φιλοις ευνοει Be kind to friends                            Sigues amable amb els amics
029. Εχθρους αμυνου Watch out for your enemies             Ves amb compte amb els teus enemics
030. Ευγενειαν ασκει Exercise nobility of character          Mostra noblesa de caràcter
031. Κακιας απεχου Shun evil                                          Evita el mal
032. Κοινος γινου Be impartial                                     Sigues imparcial
033. Ιδια φυλαττε Guard what is yours                         Vigila el que és teu
034. Αλλοτριων απεχου         Shun what belongs to others             Defuig el que és d'altres
035. Ακουε παντα                   Listen to everything                          Escolta-ho tot
036. Ευφημος ιοθι Be (religiously) silent                        Sigues (religiosament) silenciós
037. Φιλω χαριζου Do a favor for a friend                      Fes favors als amics
038. Μηδεν αγαν Nothing to excess                              De res, massa
039. Χρονου φειδου Use time sparingly                            Utilitza el temps amb moderació
040. Ορα το μελλον Foresee the future                              Preveu el futur
041. Υβριν μισει Despise insolence                              Menysprea la insolència
042. Ικετας αιδου Have respect for suppliants               Tingues respecte pels suplicants
043. Πασιν αρμοζου Be accommodating in everything        Sigues complaent en tot
044. Υιους παιδευε Educate your sons                              Educa els teus fills
045. Εχων χαριζου Give what you have                           Dóna el que tens
046. Δολον φοβου Fear deceit                                        Tingues por a l'engany
047. Ευλογει παντας Speak well of everyone                      Parla bé de tothom
048. Φιλοσοφος γινου            Be a seeker of wisdom                       Sigues un cercador de saviesa
049. Οσια κρινε Choose what is divine                        Tria el que és diví
050. Γνους πραττε Act when you know                            Actúa quan sàpigues
051. Φονου απεχου Shun murder                                       Evita l'assassinat
052. Ευχου δυνατα Pray for things possible                      Prega per les coses possibles     
053. Σοφοις χρω Consult the wise                                 Consulta els savis
054. Ηθος δοκιμαζε Test the character                                Posa a prova el caràcter
055. Λαβων αποδος Give back what you have received      Retorna el que has rebut
056. Υφορω μηδενα Down-look no one                              No menyspreis a ningú
057. Τεχνη χρω Use your skill                                      Fes servir la teva habilitat
058. Ο μελλεις, δος Do what you mean to do                     Fes el que vols fer
059. Ευεργεςιας τιμα Honor a benefaction                           Honora el bé rebut
060. Φθονει μηδενι Be jealous of no one                           No estiguis gelós de ningú
061. Φυλακη προσεχε Be on your guard                                Estigues alerta
062. Ελπιδα αινει Praise hope                                         Lloa l'esperança
063. Διαβολην μισει Despise a slanderer                             Menysprea a un calumniador
064. Δικαιως κτω Gain possessions justly                       Guanya possessions amb justícia
065. Αγαθους τιμα Honor good men                                  Honora els homes bons
066. Κριτην γνωθι Know the judge                                    Coneix el jutge
067. Γαμους κρατει Master wedding-feasts                         Controla les festes de casament
068. Τυχην νομιζε Recognize fortune                                Reconeix la sort
069. Εγγυην φευγε Flee a pledge                                       Defuig les promeses
070. Αμλως διαλεγου Speak plainly                                        Parla amb claredat
071. Ομοιοις χρω Associate with your peers                     Associa't amb els teus semblants
072. Δαπανων αρχου Govern your expenses                          Controla les teves despeses
073. Κτωμενος ηδου Be happy with what you have               Estigues content amb el que tens
074. Αισχυνην σεβου          Revere a sense of shame                       Reverencia un sentiment de vergonya
075. Χαριν εκτελει Fulfill a favor                                        Compleix els favors
076. Ευτυχιαν ευχου Pray for happiness                                 Prega per la felicitat
077. Τυχην στεργε Be fond of fortune                                 Estigues content amb la sort
078. Ακουων ορα Observe what you have heard                Observa el que has sentit
079. Εργαζου κτητα Work for what you can own                   Treballa pel que pots posseir
080. Εριν μισει Despise strife                                          Menysprea la baralla
081. Ονειδος εχθαιρε Detest disgrace                                      Detesta la desgràcia
082. Γλωτταν ισχε Restrain the tongue                                 Refrena la llengua
083. Υβριν αμυνου Keep yourself from insolence                   Evita la insolència
084. Κρινε δικαια Make just judgements                             Fes judicis justos
085. Χρω χρημασιν Use what you have                                  Fes servir el que tens
086. Αδωροδοκητος δικαζε Judge incorruptibly                           Jutja incorruptiblement
087. Αιτιω παροντα Accuse one who is present                     Acusa al que està present
088. Λεγε ειδως Tell when you know                               Parla quan tinguis coneixement
089. Βιας μη εχου            Do not depend on strength                     No depenguis de la força
090. Αλυπως βιου Live without sorrow                              Viu sense tristesa
091. Ομιλει πραως Live together meekly                            Viu amb els altres amb docilitat
092. Περας επιτελει μη αποδειλιων Finish the race without shrinking back    Acaba la carrera sense retrocedir
093. Φιλοφρονει πασιν Deal kindly with everyone                 Tracta a tothom amb amabilitat
094. Υιοις μη καταρω Do not curse your sons                        No maleeixis els teus fills
095. Γυναικος αρχε Rule your wife                                    Governa la teva esposa
096. Σεαυτον ευ ποιει Benefit yourself                                  Pren cura de tu mateix
097. Ευπροσηγορος γινου Be courteous                                      Sigues cortès
098. Αποκρινου εν καιρω Give a timely response                       Respon al moment oportú
099. Πονει μετ ευκλειας Struggle with glory                              Lluita amb la glòria                      
100. Πραττε αμετανοητως Act without repenting                         Actúa sense penediment
101. Αμαρτανων μετανοει Repent of sins                                     Arrepenteix-te dels pecats
102. Οφθαλμου κρατει Control the eye                                    Controla la vista
103. Βουλευου χρονω Give a timely counsel                         Aconsella en el moment oportú
104. Πραττε συντομως Act quickly                                         Actúa amb rapidesa
105. Φιλιαν φυλαττε Guard friendship                                 Conserva l'amistat
106. Ευγνωμων γινου Be grateful                                          Sigues agraït
107. Ομονοιαν διωκε Pursue harmony                                  Cerca l'harmonia
108. Αρρητον κρυπτε     Keep deeply the top secret                 Mantén a fons el secret
109. Το κρατουν φοβου Fear ruling                                         Tem manar
110. Το συμφερον θηρω Pursue what is profitable                    Cerca el que és útil
111. Καιρον προσδεχου Accept due measure                            Accepta la deguda proporció
112. Εχθρας διαλυε Do away with enmities                        Acaba amb les enemistats
113. Γηρας προσδεχου Accept old age                                    Accepta la vellesa
114. Επι ρωμη μη καυχω Do not boast in might                         No et vantis de la força
115. Ευφημιαν ασκει Exercise (religious) silence                 Exercita el silenci (religiós)
116. Απεχθειαν φευγε Flee enmity                                       Fuig de l'enemistat
117. Πλουτει δικιως Acquire wealth justly                         Adquireix riquesa justament
118. Δοξαν μη λειπε Do not abandon honor                        No abandonis l'honor
119. Κακιαν μισει Despise evil                                        Menysprea el mal
120. Κινδυνευε φρονιμως   Venture into danger prudently           Endinsa't en el perill amb prudència
121. Μανθανων μη καμνε   Do not tire of learning                       No et cansis d'aprendre
122. Φειδομενος μη λειπε   Do not stop to be thrifty                    No deixis de ser estalviador
123. Χρησμους θαυμαζε Admire oracles                                  Admira els oracles
124. Ους τρεφεις αγαπα Love whom you rear                         Estima als qui tens al darrere
125. Αποντι μη μαχου Do not oppose someone absent         No et confrontis amb algú absent
126. Πρεσβυτερον αιδου Respect the elder                              Respecta els vells
127. Νεωτερον διδασκε Teach a youngster                              Ensenya els joves
128. Πλουτω απιστει            Do not trust wealth                           No confiis en la riquesa
129. Σεαυτον αιδου Respect yourself                               Respecta't a tu mateix
130. Μη αρχε υβριζειν Do not begin to be insolent              No comencis a ser insolent
131. Προγονους στεφανου Crown your ancestors                      Tingues en alta estima els teus avantpassats
132. Θνησκε υπερ πατριδος  Die for your country                       Mor pel teu país
133 Τω βιω μη αχθου. Do not be discontented by life        No estiguis descontent de la vida
134. Επι νεκρω μη γελα Do not make fun of the dead           No te'n riguis dels morts
135. Ατυχουντι συναχθου Share the load of the unfortunate    Comparteix la càrrega del desafortunat
136. Χαριζου αβλαβως Gratify without harming                  Gratifica sense danyar
137. Μη επι παντι λυπου Grieve for no one                             No ploris per ningú
138. Εξ ευγενων γεννα Beget from noble routes                   Crea nobles rutes
139. Επαγγελου μηδενι Make promises to no one                 No facis promeses a ningú
140. Φθιμενους μη αδικει Do not wrong the dead                     No parlis malament dels morts
141. Ευ πασχε ως θνητος  Be well off as a mortal                     Accepta que ets mortal
142. Τυχη μη πιστευε Do not trust fortune                        No confiïs en la sort
143. Παις ων κοσμιος ισθι As a child be well-behaved              Com a infant, porta't bé
144. Ηβων εγκρατης As a youth be self-disciplined          Com a jove, sigues disciplinat
145. Μεσος δικαιος As of middle-age be just                  Com a adult, sigues just
146. Πρεσβυτης ευλογος As an old man be sensible                Com a vell, sigues sensible
147. Τελευτων αλυπος On reaching the end be without sorrow      Quan arribis al final, no estiguis trist