divendres, 7 d’octubre de 2016

Espai sagrat
Hernández Pijuán 1993"I am now prepared to take more seriously -indeed I am taking more seriously- the reality that the planet earth and all her worlds are sacred space. This means that our experience, our knowing, and our action, at its best, will also be sacred. My point is that this is in profound contradiction to the secularized experience, knowledge and action of Western society. My further point is that if we are to live our lives as high quality inquiry (to which I remain committed as a dream) we need to look at the idea and the experience of inquiry as sacred too.

For me the idea, the dream, of a fully human inquiry represents one of the highest virtues and possibilities of human consciousness. It is a process through which we may honour our human lives and the planet which nurtures us. It is a process through which we live fully in our experience, participating in creating our lives with others and with the many worlds of our experience; and to which we also bring a loving, imaginative, exploratory, critical, sense-making reflection which informs our future action and experience."


Peter Reason a Reflections on Sacred Experience and Sacred Science, Journal of Management Inquiry, 1993Possible traducció:

"Ara estic disposat a prendre més seriosament -de fet estic prenent més seriosament- la realitat que el planeta terra i tots els seus mons són espai sagrat. Això vol dir que la nostra experiència, el nostre coneixement i la nostra acció, en el seu millor nivell, també seran sagrats. El meu punt és que això està en contradicció profunda amb l'experiència, el coneixement i l'acció secularitzats de la societat occidental. El meu punt addicional és que si hem de viure les nostres vides com una indagació d'alta qualitat (amb la qual mantinc el meu compromís com un somni) hem de mirar a la idea i l'experiència de la indagació com una cosa també sagrada.

Per a mi la idea, el somni, d'una indagació plenament humana representa una de les més altes virtuts i possibilitats de la consciència humana. És un procés a través del qual podem honorar les nostres vides humanes i el planeta que ens nodreix. És un procés mitjançant el qual vivim plenament en la nostra experiència, participant en la creació de les nostres vides amb els altres i amb els molts mons de la nostra experiència; i al qual també aportem una reflexió amorosa, imaginativa, exploratòria, crítica, portadora de sentit, que informa la nostra acció i experiència futures."