dimecres, 8 d’abril de 2015

El que és latentBissier 1963


"Politics is the art of grasping and utilizing the possible latent within the present. It is creative only if it directs and uses forces presently at work in social actuality. Any political action, whether conservatively preserving or radically changing the old, will be infinitely frustrated and destructive if there are no such "latencies" for it to grasp and use. If the old is in fact dead, to seek to preserve it is hopeless and infinitely destructive; if the new is not in fact at all possible, action to bring it into actuality is either totally abortive or itself again infinitely destructive. Creative politics depends on comprehending and using what is latently but really there."


Langdon Gilkey a Catholicism confronts modernity (1974)Possible traducció:


"La política és l'art de captar i utilitzar el possible latent en el present. Només és creativa si orienta i utilitza forces actualment operatives en la realitat social. Qualsevol acció política, ja sigui de preservació conservadora o de canvi radical del que és vell, serà infinitament frustrada i destructiva si no hi ha tals "latències" que ella pugui captar i utilitzar. Si el que és vell està, de fet, mort, intentar preservar-ho és inútil i infinitament destructiu; si el que és nou no és, de fet, de cap manera possible, l'acció per fer-ho real és o bé totalment abortiva o per ella mateixa una altra vegada infinitament destructiva. La política creativa depèn de la comprensió i l'ús del que és latent però realment existent."