dimarts, 6 de desembre de 2016

El diví i l'humà
Hernández Pijuan 1987


"... if a science of phenomena starts out, as modern science does start out, with a mistaken idea of the relationship between the divine and the human, or the divine and nature, or, quite simply, with no awareness of the divine at all, the conclusions it reaches as to the nature of both man and the natural world will necessarily be false and to that extent diabolic... and its consequences in the sphere of practical application (will be) inevitably destructive."


Philip Sherrard, The rape of man and of nature: an inquiry into the origins and consequences of modern science, 1987, p 116, citat per Peter Reason Reflections on Sacred Experience and Sacred Science, Journal of Management Inquiry, 1993 .Possible traducció:

"... si una ciència dels fenòmens comença, com fa la ciència moderna, amb una idea equivocada de la relació entre el diví i l'humà, o la divinitat i la naturalesa, o, senzillament, sense cap mena de consciència del diví, les conclusions a què arriba sobre la naturalesa de l'home i del món natural serà necessàriament falsa i en aquesta mesura diabòlica... i les seves conseqüències en l'àmbit d'aplicació pràctica (seran) inevitablement destructives."