dilluns, 19 d’agost de 2013

Joyce: Música de cambra III


Nolde 1925


At that hour when all things have repose,
O lonely watcher of the skies,
Do you hear the night wind and the sighs
Of harps playing unto Love to unclose
The pale gates of sunrise?

When all things repose, do you alone
Awake to hear the sweet harps play
To Love before him on his way, 
And the night wind answering in antiphon
Till night is overgone?

Play on, invisible harps, unto Love,
Whose way in heaven is aglow
At that hour when soft lights come and go,
Soft sweet music in the air above
And in the earth below.Possible traducció:


A aquella hora en que tot troba repòs,
oh solitari vigilant dels cels,
¿sents el vent de la nit i els sospirs
d’arpes tocant per tal que l’amor obri
les pàl·lides portes de l’alba?

Quan tot reposa, tu, solitari,
¿et despertes per sentir tocar les dolces arpes
acompanyant l’amor en el seu camí,
i el vent de la nit responent en antífona
fins que la nit s’esvaeix?

Toqueu, arpes invisibles, per l’amor,
el camí pels cels del qual és resplendent
en aquesta hora en que les llums suaus vénen i van,
amb una suau i dolça música en l'aire que tenim a sobre,
i en la terra que tenim a sota.