dimecres, 25 de novembre de 2015

Prioritats en el debat sobre valors
Klee 1932Deu temes per contribuir al debat al voltant dels valors:

1. Cal difondre la consciència de la necessitat d'avançar cap a un model de desenvolupament sostenible i solidari, un model de creixement econòmic capaç de fer un ús racional dels recursos naturals disponibles i eliminar alhora la pobresa. (Relació amb valors com “respecte a la natura”, “creixement sostenible”, “lluita contra la pobresa i l'exclusió”, “solidaritat amb el Tercer Món”, “solidaritat entre generacions”…)

2. Cal esbrinar què porta a l'alt consum de droga, el desinterès per l'escola i la manca d'idees engrescadores i de projectes creatius que es poden constatar en una part potser petita però significativa de la joventut catalana, i què es pot fer al respecte. (Relació amb valors com “creixement personal, “projecte vital”, “felicitat”, “joia”, entusiasme”, “sentit de la vida”…)

3. Cal que, tot conservant els avantatges derivats de l'accés a una determinada quantitat i diversitat de béns, el consumisme deixi de ser un referent important en la vida de moltes persones i un referent de la nostra societat, anant més enllà d'una societat de consum. (Relació amb valors com “consum responsable”, “moderació”, “senzillesa”, “simplicitat”, “austeritat”, “altruisme”…)

4. Cal avançar cap a una major participació del ciutadà en la vida política, que li permeti ser més que un simple elector. Cal imaginar noves formes de participació política capaces de generar una dinàmica que superi eficaçment la passivitat i el desinterès polítics de molts ciutadans. (Relació amb valors com “consciència col·lectiva”, “participació social”, “democràcia”, “llibertat”, “justícia”, “solidaritat” o “generositat”…)

5. Cal fomentar l’interès per la tradició, per la història, pels ensenyaments del passat, per l’alta cultura acumulada al llarg de segles i segles de creació, i que avui es situa més a l'abast de molts gràcies als nous mitjans de difusió dels coneixements dels que disposem. (Relació amb valors com “interès per la cultura”, “veneració de l’antiga saviesa”, “respecte als avantpassats”, “tradició”…)

6. Cal difondre la consciència de la gràcia de conservar i desenvolupar la identitat catalana, fent simultànies la fidelitat al llegat rebut i la capacitat de creativitat cap a nous horitzons. (Relació amb valors com “identitat col·lectiva”, “respecte dels drets dels pobles”, “patriotisme”…)

7. Cal harmonitzar l'enfortiment de la identitat catalana amb un major contacte amb altres cultures, moltes d'elles operativament presents en el nostre mateix marc social. (Relació amb valors com “multiculturalitat”, “globalització”, “tolerància”, “respecte a la diversitat”, “diàleg intercultural”, “pau”…)

8. Cal enfortir la consciència individual i col·lectiva de la importància del desenvolupament de la sensibilitat (envers la natura, estètica, ètica, espiritual…) per a poder gaudir d’una vida veritablement humana. (Relació amb valors com “sensibilitat”, “tendresa”, “pregonesa”, “bellesa”, “bondat”, “obertura al transcendent”…)

9. Cal redescobrir la importància de plantejar-se el que significa la interpel·lació religiosa (en el marc de la tradició que sigui) i i el que suposa donar-hi una resposta lliure i conscient. Cal crear un marc institucional i un clima social que afavoreixin aquesta dinàmica i permetin el ple desenvolupament de les actituds de resposta positiva a aquesta interpel·lació. (Relació amb valors com “espiritualitat”, “religiositat”, “pau interior”, “obertura al misteri”…)

10. Cal enfortir les actituds que fan de la persona l’element essencial de la dinàmica individual i col·lectiva, el referent sobre el que fonamentar les nostres iniciatives individuals i socials. Cal fer de la condició humana un dels subjectes principals de reflexió i debat, treballant a fons el que és la condició humana. (Relació amb valors com “humanisme”, “personalisme”, “amor”, “amistat”, “comprensió”, “servei”…)