divendres, 13 de març de 2015

Déu i el mónBissier 1964


"The modern principle affirms that natural reality as a universal system is one dynamic whole, and God is to be conceived not as a changeless reality above it, but as in continual, dynamic relation to it, as its source, ground, and goal, providing its ultimate order, meaning and hope."

(...)

"For us, even Christians, this life is our sole context and its perfection our sole goal. Grace for us in truth perfects nature, but (and here is the important point) it does not supersede nature or raise it to a further, nonnatural, level. We all tacitly believe we are called as Christians to fulfill our humanity, not to transcend it; and further, as ministers, our task is not so much to lead people to another sphere but to help them to fulfill their natural life here, to increase their human well-being, personal depth, communal love, and material and emotional security."


Langdon Gilkey, a Catholicism confronts modernity (1974)Possible traducció:


"El principi modern afirma que la realitat natural com a sistema universal és un tot dinàmic, i Déu ha de ser concebut no com una realitat immutable per sobre d'ella, sinó com en contínua, dinàmica relació amb ella, com la seva font, fonament i propòsit, que li proporciona la seva finalitat última, significat i esperança."

(...)

"Per a nosaltres, fins i tot els cristians, aquesta vida és el nostre únic context i la seva perfecció el nostre únic objectiu. La gràcia per a nosaltres en veritat perfecciona la naturalesa, però (i aquí hi ha el punt important) no substitueix la naturalesa o la fa pujar a un nivell més enllà, no natural. Tots tàcitament creiem que estem cridats com a cristians a portar a la plenitud la nostra humanitat, no a transcendir-la; i més enllà, com a pastors, la nostra tasca no és tant portar la gent a una altra esfera, sinó ajudar-los a portar a la plenitud la seva vida natural aquí, a augmentar el seu benestar humà, la seva profunditat personal, el seu amor compartit i la seva seguretat material i emocional ".