dijous, 28 de maig de 2015

PlenitudBissier 1961


"Redemption fulfills creation; it does not transform it into something else or even something higher, as if to fulfill our created human nature were not a high enough goal for a human existence, and as if that human goal did not have its own genuine glory in being at one and the same time a creative creature and also a symbol of the divine activity in history. (...) Grace in no way transcends nature but rather makes its realization and fulfillment possible."


Langdon Gilkey a Catholicism confronts modernity (1974)Possible traducció:


"La redempció dóna plenitud a la creació; no la transforma en una altra cosa o fins i tot en una cosa superior, com si donar plenitud a la nostra naturalesa humana creada no fos un objectiu prou alt per a una existència humana, i com si aquest propòsit humà no tingués la seva pròpia genuïna glòria a ser alhora una criatura creativa i també un símbol de l'activitat divina en la història. (...) La gràcia de cap manera transcendeix la natura, sinó que més aviat fa possible la seva realització i plenitud."