dimarts, 28 d’abril de 2015

Obertura al transcendentBissier 1962


"Neither the meaning nor the truth of religious symbols can be found except by a mind open to the transcendent as a dimension of reality. But openness to the transcendent is more a matter of existence, of fundamental stance, than it is of argument, for such a stance determines the kind of arguments and explanations we find rellevant and illuminating."


Langdon Gilkey a Catholicism confronts modernity (1974)Possible traducció:"Ni el significat ni la veritat dels símbols religiosos poden ser trobats si no és per una ment oberta al transcendent com una dimensió de la realitat. Però l'obertura al transcendent és més una qüestió de l'existència, de la postura fonamental, que no pas d'argumentació, perquè tal postura determina el tipus d'arguments i explicacions que trobem rellevants i il·luminadors."