dilluns, 15 de juny de 2015

Krishnamurti: MaduresaRothko 1970"Per a la maduresa és absolutament necessari que hi hagi:

1) La completa simplicitat que acompanya a la humilitat, no en coses o possessions sinó en la qualitat de l'ésser.

2) Passió, amb aquella intensitat que no és merament física.

3) Bellesa; no només la sensibilitat respecte a la realitat externa sinó també ser sensible a aquella bellesa que és mes enllà i per sobre del pensament i el sentiment.

4) Amor; la totalitat d'ell, no allò que coneix la gelosia, el lligam, la dependència; no aquell que es divideix en carnal i diví. Tota la seva immensitat.

5) I la ment que pot encalçar, que pot penetrar sense motiu, sense propòsit, en les seves pròpies incommensurables profunditats; que no té límits, que és lliure d'anar amunt i avall sense l'espai-temps."


J. Krishnamurti (Diaris, 29.07.1961)Text original anglès:

"It's absolutely necessary for maturity that there should be

1. Complete simplicity which goes with humility, not in things or possessions but in the quality of being.

2. Passion with that intensity which is not merely physical.

3. Beauty; not only the sensitivity to outward reality but being sensitive to that beauty which is beyond and above thought and feeling.

4. Love; the totality of it, not the thing that knows jealousy, attachment, dependence; not that as divided into carnal and divine. The whole immensity of it.

5. And the mind that can pursue, that can penetrate without motive, without purpose, into its own immeasurable depths; that has no barrier, that is free to wander without time-space."