dimarts, 2 de juny de 2015

Dues cares de DéuBissier 1961


"God is both in us ontologically as an ultimate power of which we become aware, and over against us as a person whom we encounter in moral obligation and religious commitment, and so to whom we can address in dialogue. Neither set of categories can be used exclusively or univocally in theology or in worship."


Langdon Gilkey a Catholicism confronts modernity (1974)Possible traducció:

"Déu alhora és en nosaltres ontològicament, com un poder últim del qual esdevenim conscients, i és davant nostre com una persona a la que trobem en l'obligació moral i el compromís religiós, i per tant a la que ens podem adreçar en diàleg. Cap dels dos conjunts de categories pot ser utilitzat exclusivament o de manera unívoca en teologia o en el culte."