dilluns, 15 d’abril de 2013

Fonaments morals
En Melcior Comes fa referència, en un article a El Punt/Avui del 15.04.13, al llibre The righteous mind de Jonathan Haidt, professor de la New York University Stern School of Business, on es diu que existeixen a les diverses societats humanes unes línies mestres compartides sobre allò que està bé i malament; una mena d'"intuïcions morals" o valors morals innats que s'activen abans que qualsevol pensament racional. En diu "fonaments morals" (moral foundations) i enumera els sis següents:

1. Tenir cura/evitar el dany; protegir els altres del patiment.
2. Honestedat/engany: la justícia, entesa com a proporcionalitat o com a anivellament.
3. Llibertat/opressió, que ens mou a la rebel·lió quan ens sentim humiliats.
4. Lleialtat/ traïció, tot allò que ens compromet amb el grup, la nació, la família.
5. Autoritat/subversió, que ens obliga a obeir o no l'autoritat legítima.
6. Santedat/degradació, que ens mou a considerar que hi ha algunes coses sagrades.

La versió en anglès (Wikipedia) seria la següent:

1. Care/harm for others, protecting them from harm.
2. Fairness/cheating, Justice, treating others in proportion to their actions, also referred to as Proportionality.
3. Liberty/oppression, characterizes judgments in terms of whether subjects are tyrannized.
4. Loyalty/betrayal to your group, family, nation, also referred to as Ingroup.
5. Authority/subversion for tradition and legitimate authority, also connected to a notion of Respect.
6. Sanctity/degradation, avoiding disgusting things, foods, actions, also referred to as Purity.


Podríem dir, doncs, que hi hauria un paquet de "pulsions morals pre-racionals": tenir cura, ser justs, aspirar a la llibertat, ser lleials al grup, respectar l'autoritat i ser purs. És una hipòtesi interessant.